Get a site

این مثال را در نظر بگیرید، ایوان پائولف، فیزیولوژیست روسی، آزمایشی انجام داد که در آن ترشح بزاق آب
دهان سگها هنگام غذا دادن به آنها را بررسی کرد. او متوجه شده بود که بزاق دهان سگها صرفا با دیدن کسی
که قبلا به آنها غذا داده است، حتی اگر آن شخص غذایی نیز به همراه نداشته باشد ، ترشح میشود؛. بنابراین او
آزمایشی را بر اساس این دیده خود طراحی کرد. در این آزمایش پائولف، همراه با دادن تکهای گوشت به سگ،
زنگی را به صدا در میآورد؛ صدای زنگ در حالت عادی هیچ معنی خاصی نداشت و برای سگ بی معنی بود،
اما همراه با گوشت تبدیل به یک محرک ارتباطی شده و به طوری که پس از تکرار چندباره آزمایش، حتی بدون
وجود گوشت نیز، دهان سگ بزاق ترشح میکرد و این نظریه را شرطی شدن کلاسیک نامیدند. اکنون جواب شما
برای سوالی که میخواهم مطرح کنم چه خواهد بود: هر زمان که پائولف زنگ را به صدا در میآورد، آیا نسبت
به غذا دادن به سگ تمایلی داشت؟
اکنون در این حالت از ذهن بمانید تا در کنار هم این تکنیکهای شگفتانگیز را بیاموزیم.

 

قصر ذهن: قدرت یادآوری بدون حفظ کردن

 

در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاید که این تکنیک که روش لوکی یا قصر ذهن نام دارد چیست؟ این روش،
روشی برای افزایش حافظه با استفاده از تجسم کردن و حافظه فضایی است. این تکنیک اطلاعات آشنا و قابل لمس
را محکم نگاه داشته تا شما بتوانید به راحتی آنها را به یادآورید. این تکنیک به مردمان روم باستان و یونان نسبت
داده شده و توسط قهرمانان حافظه در سراسر جهان استفاده میشود.
این تکنیکی است که باید در مدارس سراسر جهان تدریس شود. کلید ماجرا اینجا است که شما باید به زور حفظ
کردن اطلاعات را فراموش کنید و به جای این کار ایدهها را با روشهایی جالب به شکلی که یادآوری آنها برای
شما آسان باشند، به یکدیگر ارتباط دهید. در اصل این تکنیک یک سفر درون ذهن شما است

ساختن یک قصر ذهن

بیایید ببینیم که این تکنیک چگونه است.

قدم اول
مکانی را که با آن آشنا هستید انتخاب کنید. )برای مثال خانه خودتان(
قدم دوم
این سفر را چندین بار در ذهن خود تکرار کنید. سعی کنید تا احساسات خود را همانند یک اتاق در نظر بگیرید.
قدم سوم
اطلاعات را در هر اتاق نگهداری کرده و آنها را بر روی یکی از وسایل اتاق مانند تخت خواب به طور مستحکم
نگهدارید.
قدم چهارم
قصر ذهن خود را رسم کنید.
قدم پنجم
سفر خود را آغاز کرده و قصر خود را جالب و جذاب طراحی کنید )برای مثال عکسی را که دوست دارید در مکانی
عجیب بگذارید.( هدف این است که اطلاعات در قصر نگهداشته شوند. در اصل از این تکنیک به سلیقه خود استفاده
کنید، زیرا نیازی نیست که به کسی توضیح دهید.

چگونه مقدار عدد Pi را حفظ کنیم؟

بیایید بررسی کنیم که از این قصر ذهنی چگونه میتوان در یادگیری ریاضی استفاده کرد. عدد Pi ، عددی ثابت
در ریاضی است. عدد Pi ، عددی حقیقی و گنگ است که نسبت محیط دایره به قطر آن را مشخص میکند و
41.3 در .. کاربردهای فراوانی در ریاضیات، فیزیک و مهندسی دارد. عموما مردم این عدد را تقریبا 41.3 یا 3
نظر میگیرند، اما با این حال اندازه عدد Pi ، عددی 1.رقمی است و کسی انتظار ندارد که بتوانید این عدد را
محاسبه کنید، اما بیایید به راهی ساده برای حفظ کردن عدد Pi تا 1.رقم اعشار نگاهی بیندازیم.
برای حفظ کردن عدد Pi ما تنها تعداد حروف کلمات جمله زیر را حساب میکنیم.
خرد و بینش و آگاهی دانشمندان ره سرمنزل توفیق بما آموزد.
“خرد) 4( و).( بینش) 3( و).( آگاهی).( دانشمندان) 3( ره) 2( سرمنزل) 1( توفیق).( بما) 4( آموزد).(”
بنابراین، ما عدد Pi 41.3.. را تا 1. رقم اعشار به دست میآوریم = . 321.4

برای حفظ نام کتابهای نویسندگان

برای حفظ نام کتابها یا هر نام دیگری ابتدا به اول نام کتابها نگاه کرده و آنها را به جملهای که یادگیری آن
آسان باشد، تبدیل کنید.
برای مثال کتابهای قیصر امین پور عبارتاند از: ظهر روز دهم، در کوچهی آفتاب، به قول پرستو و مثل چشمه
مثل رود.
شما میتوانید نام این کتابها را به جمله زیر تبدیل کنید.
ظهر، کوچه آفتابی میشود. در این جمله “ظهر” نشاندهنده “ظهر روز دهم”، “کوچه آفتابی” نشاندهنده “در
کوچه آفتاب”، حرف “آ” نشاندهنده “آینههای ناگهان”، حرف “ت” نشان دهنده “تنفس صبح”، حرف “ب”
نشاندهنده “به قول پرستو” و حرف “م” در “میشود” نشاندهنده “مثل چشمه مثل رود” است.
حفظ نکنید بلکه لذت ببرید
این تکنیکها بسیار قدرتمند هستند و زمانی که از آنها استفاده کنید به قدرت آنها پی خواهید برد. آنها سرگرم
کننده بوده و یادگیری و استفاده از آنها آسان هستند. باور اینکه این تکنیکهای عجیب چقدر قدرتمند هستند بسیار
سخت است، بنابراین از این تکنیکها استفاده کرده، لذت ببرید و یک حافظه بینظیر را در ذهن خود توسعه دهید.